English / ภาษาไทยแบบฟอร์มการให้บริการของสำนัก
  แบบสอบถามการใช้บริการของสำนัก
  แบบขอยืมเสื้อผ้าแบบฟอร์มที่ใช้กับนักศึกษา
  ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
  ใบงบหน้าค่าอาหารฝึกซ้อมการแสดง
  แบบบันทึกรับเงินค่าสมนาคุณนักแสดง
  แบบนักศึกษาลงชื่อร่วมการแสดงนาฏศิลป์ไทย
  บัญชีรับเงินค่าสมนาคุณนักแสดงแบบฟอร์มที่ใช้กับอาจารย์
  แบบการบันทึกการบูรณาการจัดการเรียนการสอน
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแบบฟอร์มที่ใช้กับเจ้าหน้าที่
  บันทึกคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  แบบรายงานการพัฒนาสมรรถนะ
  รายงานการส่งข่าวสารภายในและการใช้เอกสารร่วมกันแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีข้อมูลภายนอก
  แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
  ใบเซ็นชื่อภูมิปัญญไทยกะเหรี่ยง


Apycom jQuery Menus