English / ภาษาไทย

            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นหน่วยงานหลัก อีกหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เดิมมีชื่อเดิมว่า " ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม "

            
พ . ศ . ๒๕๑๘ มีประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้กำหนดบทบาทภาระหน้าที่ของวิทยาลัยครูไว้ข้อหนึ่งในจำนวนทั้งหมดห้าข้อ
ให้มีหน้าที่ " ส่งเสริมและเผยแพร่ทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ "


           
           พ . ศ . ๒๕๒๓  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรม ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓  ได้จัดตั้งครั้งแรก ๕๐ ศูนย์ เป็นสถานศึกษาต่างๆ คือ วิทยาลัยครูทุกสถาบัน โรงเรียนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย พลศึกษา และวิทยาเขตพาณิชยการ ดังนั้นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงขณะนั้น จึงรับภาระหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
มีหน้าที่ศึกษา วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรม ฝึกอบรมวิทยากร และบุคลากรด้านวัฒนธรรม
จัดดำเนินการหอวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ


 
        พ . ศ . ๒๕๒๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม พ . ศ . ๒๕๒๓ และประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม
จึงมีผลให้เกิดศูนย์วัฒน ธรรมจังหวัดราชบุรี

       พ . ศ . ๒๕๒๗ มีประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
ฉบับที่ ๒ พ . ศ . ๒๕๒๗ กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู
ชัดเจนขึ้นซึ่งประกอบด้วยคณะวิชา ศูนย์ และสำนักมีฐานะเทียบเท่ากันที่ปรากฏ
ตาม พ . ร . บ . ได้แก่ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวางแผนและพัฒนา ศูนย์วิจัยและบริการ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในครั้งนี้มีผู้บริหารดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาระหน้าที่ตั้งแต่ พ . ร . บ . วิทยาลัยครู ๒๕๑๘

ได้กำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของวิทยาลัยครูไว้ว่า
 " วิทยาลัยครูมีหน้าที่สอนและผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทำการวิจัยส่งเสริม และวิทยฐานะครูทำนุบำรุง
วัฒนธรรมและให้บริการวิชาการแก่สังคม"

          พ . ศ . ๒๕๓๔ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งของผู้บริหารในระดับศูนย์จากคำว่า " หัวหน้าศูนย์ "
เป็น " ผู้อำนวยการศูนย์ "

          พ . ศ . ๒๕๓๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ " วิทยาลัยครู " เป็น " สถาบันราชภัฏ " และมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ . ศ . ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ยกฐานะเป็น " สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "

          พ . ศ . ๒๕๔๒ คณะผู้บริหารของสถาบันได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม  พ . ร . บ . ฉบับดังกล่าว
คำว่า " ศูนย์ " จึงเปลี่ยนเป็น " สำนัก " ซึ่งมีอยู่ ๕ สำนักคือ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวางแผนและพัฒนา สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และสำนักศิลปวัฒนธรรม
และเรียกตำแหน่งผู้บริหารในระดับสำนักว่า " ผู้อำนวยการสำนัก " ซึ่ง สำนักศิลปและวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมไว้ในคำบรรยายลักษณะงานของการแบ่งส่วนราชการ และยังคงทำหน้าที่เป็น
" ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี "

 

         หน้าที่ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ . ศ . ๒๕๓๑ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
เป็นหน่วยงานปฏิบัติ และหน่วยงานประสานงานกับองค์กร และประชาชน
ในพื้นที่การปฏิบัติ คือ ศึกษาค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา
และเผยแพร่วัฒนธรรม อธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นประธานศูนย์วัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
 
Apycom jQuery Menus