English / ภาษาไทย

8-best practice
             
             
มีเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

เครือข่ายระดับชาติิิ
  เครือข่ายคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
                       -คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิิลปกรรม
                       -ภาพเครือข่ายคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

เครือข่ายระดับชุมชน
  เครือข่ายการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
                    เครือข่ายจังหวัดราชบุรี
                        - เครือข่ายอำเภอสวนผึ้ง
                        - เครือข่ายอำเภอบ้านคา
                        - เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                     เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุร
  เครือข่ายการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
     บริเวณโบราณสถานเทือกเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                       - เครือข่ายชุมชนเขางู
                       - เครือข่ายโรงเรียน
                       - เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  เครือข่ายการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
                      - เครือข่ายชุมชนจอมบึง
                      - เครือข่ายมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
                      - เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เครือข่ายภูมิปัญญา
 เครือข่ายภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านจังหวัดราชบุรี
                     - เครือข่ายภูมิปัญญาเพลงปรบไก่บ้านเวียงทุน
                     - เครือข่ายภูมิปัญญาเพลงพานฟาง เพลงสงคอลำพวน และเพลงชักกระดาน บ้านโพหัก
                     - เครือข่ายภูมิปัญญารำโทนบ้านโพหัก
                     - เครือข่ายภูมิปัญญารำโทนบ้านตลาดควาย
 เครือข่ายภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรี
                     - เครือข่ายภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรี
                     - เครือข่ายผู้ประสานงานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุร
                     - เครือข่ายผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรี
 เครือข่ายภูมิปัญญาการจักสานชุมชนบ้านโพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
                     - เครือข่ายภูมิปัญญาการจักสานชุมชนบ้านโพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีี
                     - เครือข่ายผู้ประสานงานภูมิปัญญาการจักสานชุมชนบ้านโพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีApycom jQuery Menus