English / ภาษาไทย

17-best practice

มีการประชุม ติดตาม ตรวจสอบ ก่อนและหลังการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรกับการใช้งบประมาณ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  รายงานการประชุม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
๒. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
๓. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๕
๔. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
๕ รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕Apycom jQuery Menus