English / ภาษาไทย

11-best practic
มีการประชุมอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  การประชุมอย่างมีส่วนร่วมทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง 
           - ครั้งที่  ๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
           - ครั้งที่  ๒ วันที่ ๒๔-๒๖  มกราคม ๒๕๕๔
  การถ่ายทอดตัวบ่งชี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการดำเนินงาน
  สาระสำคัญการประชุม เครือข่ายศิลปินราชบุรีเพื่อการปฏิรูปApycom jQuery Menus