ติดต่อเรา

อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ 032-720536-39 ต่อ 1300-1304
โทรสาร 032-720532
อีเมล art_culturechombung@outlook.co.th
Culture MCRU