ติดต่อเรา

อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1601
อีเมล art_culturechombung@outlook.co.th
Culture MCRU