สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไปสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงได้แนวทางจากการเข้าดูงานในพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าหลวงพระบาง เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ๘ ชนเผ่าราชบุรี ในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 54 55 56 57 58 59 jquery lightbox carousel by VisualLightBox.com v5.4