อาจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม และอาจารย์ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2, คุณถิรดา โสมนัส นักวิชาการวัฒนธรรมประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และคุณครูโรงเรียนวัดรางม่วง ได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนมอญรางม่วง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556
P1400071 P1390993 P1390998 P1400001 P1400006 P1400007 P1400008 P1400009 P1400012 P1400015 P1400017 P1400022 P1400024 P1400025 P1400027 P1400028 P1400029 P1400030 P1400035 P1400036 P1400044 P1400050 P1400052 P1400054 P1400058 P1400070 jquery lightbox carousel by VisualLightBox.com v5.4