วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”

พันธกิจ

  • ๑. ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล
  • ๒. สร้างเครือข่ายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ๓. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  • ๔. สร้างความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานระดับชาติ
  • ๕. ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

  • ๑. ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล
  • ๒. ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับ “ดีมาก”
  • ๓. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ได้รับประโยชน์ อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ คน/ต่อปี
  • ๔. ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย ๑๐ ครั้ง/ต่อปี