vis_mis_gol

Vision

“มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”

Mission

  • ๑. ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ สร้างเครือข่าย และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล
  • ๒. ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

gold

  • ๑. มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  • ๒. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ