ข้อมูลองค์กร

ปรัชญา

“สืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”

วิสัยทัศน์

  • ๑. ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล
  • ๒. สร้างเครือข่ายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ๓. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  • ๔. สร้างความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานระดับชาติ
  • ๕. ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ปรัชญา

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์

  • **อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล**