ปรัชญา นโยบาย ปณิธาน

ปรัชญา (Philosophy)

“สืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 • ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการบริการวิชาการแก่นักเรียนนักศึกษา สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/เอกชน ตลอดจนเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม
 • ๒. สร้างจิตสำนึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
 • ๓. จัดกิจกรรมสืบสานเพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ๔. พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • ๕. สร้างความเป็นเลิศโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานระดับชาติ
 • ๖. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
 • ๗. ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ๘. ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ๙. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล

ปณิธาน (Determination)

 • ๑. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และ เผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล
 • ๒. สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • ๓. ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 • ๔. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อความเป็นเลิศโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานระดับชาติ
 • ๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ๖. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล