ปรัชญา นโยบาย ปณิธาน

ปรัชญา (Philosophy)

“อนุรักษ์ สืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 • ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 • ๒. สร้างจิตสำนึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
 • ๓. จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • ๕. สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 • ๖. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
 • ๗. ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ๘. ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ๙. พัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล

ปณิธาน (Determination)

 • ๑. สนับสนุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล
 • ๒. สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • ๓. ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 • ๔. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
 • ๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ๖. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล