การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ITA]2564

เรื่องที่ 1        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
เรื่องที่ 2      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
เรื่องที่ 3      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 8/2563
                 - แผนการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯประจำปี 2564
เรื่องที่ 4       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
เรื่องที่ 5       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563
                   - 31 มีนาคม 2564)
เรื่องที่ 6       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เรื่องที่ 7       การดำเนินการตาม มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน
                 
เรื่องที่ 8      โครงสร้างหน่วยงาน
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - โครงสร้างการบริหารงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                     
เรื่องที่ 9      ข้อมูลผู้บริหาร
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน
เรื่องที่ 10     อำนาจหน้าที่
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา 44 หน้าที่ 16)
                  - การมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ (ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน หน้าที่ 20)
                   - หน้าที่ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่องที่ 11     แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                 - แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะฯ
เรื่องที่ 12     ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - ข้อมูลการติดต่อ
เรื่องที่ 13     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
เรื่องที่ 14     ข่าวประชาสัมพันธ์
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒธรรม
เรื่องที่ 15     Q&A
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
เรื่องที่ 16     Social Network
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
เรื่องที่ 17     E-Service
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - บริการสำหรับนักศึกษา 
                 - บริการสำหรับบุคลากร
                  - บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
                 - ระบบทะเบียนวัสดุ-อุปกรณ์การแสดงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่องที่ 18     คู่มือ หรือ มาตราฐานการให้บริการ
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - แผนผังการให้บริการยืม-คืน เครื่องแต่งกายการแสดง และวัสดุอุปกรณ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
เรื่องที่ 19     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เรื่องที่ 20     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
เรื่องที่ 21     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เรื่องที่ 22    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
เรื่องที่ 23     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์)
เรื่องที่ 24     แผนการดำเนินงานประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนของสำนักศิลปะฯ
เรื่องที่ 25     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
เรื่องที่ 26     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องที่ 27     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่องที่ 28     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2
เรื่องที่ 29     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                    - รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องที่ 30    คู่มือ หรือ  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
                  - มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                  - แผนผังการให้บริการยืม-คืน เครื่องแต่งกายการแสดง และวัสดุอุปกรณ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)