คุณธรรมและความโปร่งใส [ITA]

                  - แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พ.ศ.2564
                  - แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พ.ศ.2565