สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก"

วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2564

Photo Gallery ปี 2565
Photo Gallery y64Photo Gallery y63