งานสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี วันที่ 1 ธันวาคม 2557