English / ภาษาไทย“ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ เทิดไท้นวมินทร์องค์ราชัน” มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
"ราชบุรีร่วมใจสู่อาเซียน" ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"
"ราชบุรีศรีสยาม ระบือนาม ๘ ชาติพันธุ์" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
"ราชบุรีศรีสยาม ระบือนาม ๘ ชาติพันธุ์" ในงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง
การแสดง "มโหระทึกไทย เฉลิมชัย ๖ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง"
การแสดงชุด จอมบึงสืบสานศักดิ์ศรีไทดำ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ฟ้อนภูไท งาน พ.จ.น.ก.จังหวัดนครปฐม
การฝึกซ้อมดนตรีโปงลางผสมดนตรีไทยทรงดำ
ระบำชยราชปุรี งานพืชสวนโลกฯ ๒๕๔๙
ระบำชยอวยพร
ระบำ ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี งานพืชสวนโลกฯ ๒๕๔๙
ระบำราชบุรีบันลือ งานพืชสวนโลกฯ ๒๕๔๙
การแสดง “สายสัมพันธ์หมู่บ้านจอมบึง”
การแสดง “ผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี”
  เล่าเรื่องถ้ำจอมพล
  โอ่งมังกรราชบุรี
  ผ้าพื้นเมืองราชบุรี
  การแสดงหนังใหญ่
  บทความเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
  บทประพันธ์
    อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  ผลงานวิจัย
  มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
    และวัฒนธรรม
  งานประกันคุณภาพ
    ประจำปี ๒๕๕๔
  งานประกันคุณภาพปีที่ผ่านมา
  รายงานประจำปี ๒๕๕๔
  แบบฟอร์มต่างๆ
  รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  ระเบียบข้อบังคับ
  การจัดการความรู้
 
 
 
คุณเข้ามาเป็นคนที่
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำนักศึกษาร่วมขบวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เผยแพร่การแสดงชุด "มโหระทึกไทย เฉลิมชัย ๖ ทศวรรษ" ในพิธีเปิดงาน และเผยแพร่การแสดงของวงโปงลาง
 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง "การดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข"
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง "การดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข" โดยพระวิทยากรจากทีมงานธรรมะ Delivery มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๑,๐๐๐ คน
 พิธีไหว้ครู บูชาคุณ ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะไทย
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดพิธีไหว้ครู บูชาคุณ ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาผู้สืบทอดงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 งาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๗
เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำนักศึกษาเผยแพร่ศิลปะการแสดงในงานลานวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และจัดการแสดงในพิธีรับธงเจ้าภาพครั้งต่อไป
 การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
เมื่อวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้บริหารและคณะทำงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 การประชุมทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ของสำนักศืลปะและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหารและคณะทำงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมประชุมเพือ่ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ Bibury รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 การแสดงแสง สี เสียง ในงานสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำนักศึกษาเผยแพร่การแสดงชุด "รำโทน" ในการแสดงแสง สี เสียง งานสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำนักศึกษาร่วมงานและเผยแพร่การแสดงชุด "มโหระทึกไทย เฉลิมชัย ๖ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง"
 งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี และงานสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำนักศึกษาไปเผยแพร่ศิลปะการแสดงชุด "รำโทน" และ "จอมบึงสืบสานศักดิ์ศรีไทดำ"
 
Expert
Evaluation
ss

 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาทางด้านศิลปะของชาวไทยทรงดำ จัดขั้นเมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดวาปีสุทธาวาส(ตลาดควาย)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบริเวณถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และบริเวณถ้ำจอมพล
 

  คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  นานาทัศนะของนักศึกษากับศิลปะและวัฒนธรรม

  อาจารย์จวน เครือวิชฌยาจารย์
    (เชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านภาษามอญ)
  นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย
    (การประพันธ์กาพย์ กลอน และข้อเขียนทางพุทธศาสนา)
  นายประเสริฐ อรชร (ศิลปะปูนปั้น)
  นายอุดม สมพร
    (บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย)
  นายรวม พรหมบุรี (ดนตรีไทย)
  นายอัศนี พลจันทร์ (การประพันธ์และวรรณคดี)
  นายสุรินทร์ เหลือลมัย (วรรณกรรม)
  พระครูสิริคณาภรณ์ (พัฒนาชุมชน)
  นายพิเชียร เชฏฐะ (หัตถกรรมพื้นบ้าน)
  พระครูวิทิตพัฒนโสภณ (การเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
  นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ (กาพย์กลอน)
  นายสุชาติ อำมฤคขจร (ประเพณีท้องถิ่น)
  ว่าที่ร้อยตรีสุภักดิ์ อนุกูล (ทัศนศิลป์)

  ประมวลภาพผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ระดับชาติ เข้ามาร่วมให้คำปรึกษาในการหาแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ถ้ำจอมพล
  คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดราชบุรี
  รายงานประจำปี ๒๕๕๕
  รายงานประจำปี ๒๕๕๔
  รายงานประจำปี ๒๕๕๓
  รายงานประจำปี ๒๕๕๒
Apycom jQuery Menus