English / ภาษาไทย“ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ เทิดไท้นวมินทร์องค์ราชัน” มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
"ราชบุรีร่วมใจสู่อาเซียน" ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"
"ราชบุรีศรีสยาม ระบือนาม ๘ ชาติพันธุ์" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
"ราชบุรีศรีสยาม ระบือนาม ๘ ชาติพันธุ์" ในงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง
การแสดง "มโหระทึกไทย เฉลิมชัย ๖ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง"
การแสดงชุด จอมบึงสืบสานศักดิ์ศรีไทดำ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ฟ้อนภูไท งาน พ.จ.น.ก.จังหวัดนครปฐม
การฝึกซ้อมดนตรีโปงลางผสมดนตรีไทยทรงดำ
ระบำชยราชปุรี งานพืชสวนโลกฯ ๒๕๔๙
ระบำชยอวยพร
ระบำ ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี งานพืชสวนโลกฯ ๒๕๔๙
ระบำราชบุรีบันลือ งานพืชสวนโลกฯ ๒๕๔๙
การแสดง “สายสัมพันธ์หมู่บ้านจอมบึง”
การแสดง “ผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี”
  เล่าเรื่องถ้ำจอมพล
  โอ่งมังกรราชบุรี
  ผ้าพื้นเมืองราชบุรี
  การแสดงหนังใหญ่
  บทความเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
  บทประพันธ์
    อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  ผลงานวิจัย
  มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
    และวัฒนธรรม
  งานประกันคุณภาพ
    ประจำปี ๒๕๕๔
  งานประกันคุณภาพปีที่ผ่านมา
  รายงานประจำปี ๒๕๕๔
  แบบฟอร์มต่างๆ
  รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  ระเบียบข้อบังคับ
  การจัดการความรู้
 
 
 
คุณเข้ามาเป็นคนที่
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖


 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
            สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนที่สนใจได้รับการฝึกอบรม เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจัดการอบรมวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สำหรับประชาชนที่สนใจและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย             ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0-3226-1790 ต่อ 1600-1601
   
Expert
Evaluation
ss

 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาทางด้านศิลปะของชาวไทยทรงดำ จัดขั้นเมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดวาปีสุทธาวาส(ตลาดควาย)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบริเวณถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และบริเวณถ้ำจอมพล
 

  คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  นานาทัศนะของนักศึกษากับศิลปะและวัฒนธรรม

  อาจารย์จวน เครือวิชฌยาจารย์
    (เชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านภาษามอญ)
  นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย
    (การประพันธ์กาพย์ กลอน และข้อเขียนทางพุทธศาสนา)
  นายประเสริฐ อรชร (ศิลปะปูนปั้น)
  นายอุดม สมพร
    (บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย)
  นายรวม พรหมบุรี (ดนตรีไทย)
  นายอัศนี พลจันทร์ (การประพันธ์และวรรณคดี)
  นายสุรินทร์ เหลือลมัย (วรรณกรรม)
  พระครูสิริคณาภรณ์ (พัฒนาชุมชน)
  นายพิเชียร เชฏฐะ (หัตถกรรมพื้นบ้าน)
  พระครูวิทิตพัฒนโสภณ (การเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
  นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ (กาพย์กลอน)
  นายสุชาติ อำมฤคขจร (ประเพณีท้องถิ่น)
  ว่าที่ร้อยตรีสุภักดิ์ อนุกูล (ทัศนศิลป์)

  ประมวลภาพผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ระดับชาติ เข้ามาร่วมให้คำปรึกษาในการหาแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ถ้ำจอมพล
  คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดราชบุรี
  รายงานประจำปี ๒๕๕๕
  รายงานประจำปี ๒๕๕๔
  รายงานประจำปี ๒๕๕๓
  รายงานประจำปี ๒๕๕๒
Apycom jQuery Menus